Die doel van God se verlossingsplan

Die Bruid

Ons lees saam uit Openbaring 19:1-8. Mag die gebed van Paulus in Ef 1:18 in elke lewe beantwoord word: “verligte oë van hulle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping is …”, “en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is, en die liefde van Christus te ken wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God.” Paulus sê in Fil 1:14b “Ek jaag na di edoel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus.”

God het Sy Seun na hierdie wêreld gestuur om vir Hom ‘n Bruid – ‘n vrou te kom soek. Mal 2:15 sê: “Hy het ‘n geslag van God gesoek.” God het Eva gemaak om by Adam te pas, en beveel dat hulle vrugbaar moes wees. Die mens en sy nageslag moes ‘n geslag van God wees om Hom te versadig en te verheerlik . Hoe het sy hart nie na gemeenskap gedors nie! Helaas, hoe is die verlange van God verpletter toe die mens in sonde geval het, sy hele wese deurdring met bedorwenheid en so die beeld van God geskend is. Een van die treurigste tekste in die Skrif is: “Dit kon nie as ‘n skeppinsdaad geskied nie, dit was die uitvloeisel van die barensweë van God se geliefde Seun. Hy moes sterf en opstaan voordat God ‘n familie van verlostes kon hê. Hy was die Eersgeborene onder baie broeders. So het ons lede van sy liggaam, van wie Hy die hoof is, geword. Ons is vlees van sy vlees en been van sy been. Omdat ons ‘n geslag van God is, is ons eg koninklik (1 Pet 2:9).

Die doel van sy verlossingsplan was dus dat ons aan sy beeld gelykvormig sal wees. (Rom 8:29; 1 Joh 3:2; Ef 5:27). As Bruid sal ons met Hom regeer (Op 1:6; 3:21). Wat ‘n status!

Ons vind die volgende beelde van die Bruid in die Skrif:

  • Adam & Eva: Twee harte, die een uit die ander gebore in volmaakte eenheid.

  • Isak & Rebekka: ‘n Tipe van die Bruidegom wat na die vêr land gestuur is vir sy bruid.

  • Ps 45:11,12; Die Bruilofslied vir die Messias.

  • Die gelykenis van die Bruilof vir die Koningseun (Matt 22:1-13).

  • Die tien maagde wat uitgegaan het om die Bruidegom te ontmoet (Mat 25:1).

  • Ons is lede van sy liggaam, van sy vlees en van sy bene (Ef 5:30).

  • Hooglied van Salamo: ‘n Tipe van die liefdeslied tussen die Here Jesus en sy Bruid.

Die klimaks van al hierdie afbeeldinge word in Openbaring 19 bereik waar die heelal opgeroep word om te staar op die gekroonde skousepel van God se liefde en krag, verlossing en genade: Die aanbidding van engele en die genot van God. Openbaring 1:9 “Kom hierheen, ek sal jou die Bruid toon, die vrou van die Lam.”

‘n Onderwerp wat so ‘n prominente plek in die Skrif inneem, is ons grondige belangstelling en mees eerbiedige konsiderasie werd. ‘n Heerlike oomblik wanneer ons liefde bekroon sal word en die Bruid aan die sy van die Lam sal sit op die troon (Ef 2:6).

Die verwesenliking van die ideaal

Ons lees in Hooglied 6:10 “Wie is dit wat daar opkom soos die dageraad, mooi soos die maan, rein soos die son.” Ja, wie is sy? Wat is haar afkoms? Haar geboorte is uit die land van die Kanaaniete, m.a.w. sy was ‘n vervloekte. In Eseg 16 sien ons hoe sy spartel in haar bloed en ‘n afsku is. Van nature was sy ‘n kind van die toorn. (Ef 2:3) was haatlik en het mekaar gehaat. (Tit 3:3) Hoe groot was God se liefde om haar uit die modderige slyk uit te haal en haar voete op ‘n rots te sit. (Ek het my vleues oor jou uitgesprei en jou naaktheid toegedek (Es 16:8). Ons grootste behoefte is aan klere. Adam en Eva het hulle naaktheid ontdek. Toe het die HERE God vir die mens rokke van vel gemaak. Die eerste offer was geslag. So is die Lam van God ook vir ons geslag om ons naaktheid te bedek. (Rom 3:25; 2 Kor 5:21; Jes 61:10, “Ek is baie bly in die HERE, my siel juig in my God; want Hy het my beklee met die klere van heil, my in die mantel van geregtigheid gewikkel.”

Wie is sy? Sy is gewas in die bloed van die Lam en begenadig in die Geliefde as sy eiendom. Die engele aanskou die verlossende genade wat aan ‘n sondaar bewys is. Hulle begeer en bewonder dit (2 Thes 1:10). Maar hulle sien nog meer: die Bruid gekleed volgens Op 19:7,8 maar ook versier met ‘n kroon op haar hoof. (Es 16:10-13) Sy het ‘n koninklike waardigheid bereik. Uit die ashoop verhef Hy die behoeftige om by die vorste te laat sit (1 Sam 2:8).

‘n Bruid gevorm uit baie lede as sy liggaam, verheerlik sonder vlek of rimpel of iets dergeliks. Alles in haar is van Hom deur die inwerking van die Heilige Gees. Dit is Hy wat haar met koorde van liefde getrek het, in haar gewerk het om te wil, om alles te verlaat ja, selfs haar eie lewe, sodat sy vlees van sy vlees en been van sy been kon word. God het ‘n liggaam nodig gehad om in te woon. 1 Kor 3:16 sê: “Weet julle nie dat julle ‘n tempel van God is en die Gees van God in hulle woon nie?” In Rom 12:1 word ons vermaan om ons liggame as ‘n lewendige, heilige en aan God welgevallige offer te stel. Toe Rees Howells voor hierdie keuse gestel was om sy liggaam sonder enige reserwe tot beskikking van die Heilige Gees te stel het Hy nie kans daarvoor gesien nie. God het vir hom gesê as Ek inkom, dan moet jy uit. Daar was dinge wat v ir hom dierbaar was en hy het besef dat elke stukkie van sy gevalle natuur sal kruis toe moet gaan. Eindelik het hy sy wil aan God oorgegee en is hy met die Heilige Gees vervul.

Om as Bruid te kwalifiseer, vereis God nie alleen my liggaam nie, maar ook ‘n gebroke hart (Jes 57:15). ‘n Rein hart is net die begin van die eintlike werk van die Heilige Gees in die kind van God. Daar het, helaas, ‘n goedkoop heiligmaking op die mark gekom. Daar is heelwat van verstandelike en logiese heiligmaking of dopings met die Gees (wat se gees, ‘n ander gees? 2 Kor 11:4) wat maar net ‘n godsdienstige verbeelding is. Dit bestaan uit ‘n verstandelike oorgawe met ‘n denkbeeldige verklaring dat die gawe die altaar heilig, wat maar net ‘n logiese afleiding is. So ‘n persoon gaan dan voort met ‘n vrolike, ligsinnige, teologiese geklets oor die diep dinge van God. Maar die natuurlike hartsdrange is nog nooit verbreek nie en die hardhead van die Adamsnatuur is nog nooit tot poeier vermaal nie. Daarom is daar geen littekens van Golgota te bespeur nie. Om met Christus gekruisig te wees is nie ‘n ligte saak nie.

Gebrek aan nederigheid is die grootste hindernis om met Hom, die vernederde, vervul te wees. Hy kan nooit in ons woon voordat die trotse, hardnekkige, onbuigbare self, wat homself regverdig, sy eie weg wil gaan, sy eie reg soek sy eie god wil wees, nie breek nie. Ons is gesmet met eiegeregtigheid en onheilige ambisies. Elke vernedering en elke persoon is God se manier om ons te breek. Ons dink miskien ons is heilig maar ons is hard en ongebroke. Die gekruisigde Christus moet gekruisigde volgelinge hê. Daar is geen moontlikheid om Hom te ken in sy opstanding as ek nie aan sy dood gelykvormig geword het nie. Hierdie gebrokenheid stel in staat om saam met Hom te kan ly (Rom 8:17). Lyding is die strykyster van God om die bruidskleed se kreukels uit te kry, maar ook die vuur om haar karakter gesuiwer te kry.

In haar gebroke hart is Goddelike liefde uitgestort vir haar bruidegom. Sy is gewillig om Hom te volg waar Hy ook heengaan. Hierdie liefde word ook geopenbaar teenoor die ander lede van die liggaam. (Hgl 8:6; Joh 17:21; 1 Kor 12:130). Uit die Bruid straal die heerlikheid omdat sy gedurig in liefdesgemeenskap met Hom verkeer (2 Kor 3:18).

Terwyl die engele na haar kyk, tref haar stralende oë hulle. Hooglied 4:1 sê: “Hoe mooi is u tog, u oë is soos duiwe-oë.” Ons weet dat die duif ‘n tipe van die Heilige Gees wat sagmoedig is.

Wat straal daar uit ons oë? Moet van sommige nie gesê word: Is dit duiwe-oë of valkoë? Die Bruid het ook ‘n verligte oog van die Heilige Gees (Op 3:18). Sy het vir haar salf gekoop om te kan sien en kan dus onderskei tussen die valse en die egte.

Haar mond en lippe: In haar mond is geen bedrog gevind nie. (Op 14:5; 1 Pet 2:22). Omdat die vuurkool van die altaar haar lippe aangeraak het, kom daar geen vuil woord uit haar mond nie (Jes 6:6; Ef 4:29) Ook geen valsheid of skynheiligheid nie. Haar hele wese is met waarheid vervul.

Hooglied 7:1 beskryf haar skoene: “Hoe mooi is u skrede in die skoene, o edele dogter!” Hierdie skoene is bereidheid vir die evangelie van vrede. Hab 3:19 beskrywe haar voete soos die van ‘n hert wat die hoogtes betree. Sy staan op die volbragte werk van Christus in haar troonposisie waar sy saam met die Koning van alle konings regeer. Kind van God, u moet nou al u outoriteit oor al die mag en die krag van die vyand handhaaf. Trek daarom die volle wapenrusting van God aan sodat julle staande kan bly tot die end. (Ef 6:10-20; Hgl 6:10).

Druk E-pos