DIE HEILIGE GEES

‘n Klompie jare gelede het die vak, Sistematiese Teologie by die Bybelskool op my geval om dit te behandel en dit is ‘n wonderlike belewenis om in die 2 jaar deur die wêreld van Dogmatiek te stap. Veral wanneer dit kom by die Heilige Gees is dit vir my persoonlik ‘n wonderlike belewenis om al die waarhede van die Heilige Gees en al die disciplines van die Dogmatiek te kan behandel.

Ek ondervind dat die grootste behoefte onder ons as kinders van die Here, aan die waarhede van die volheidslewe is. Ons leef waarin daar nie ‘n geslag van mense is wat getuig van dit wat God in hulle harte en lewens gedoen het nie. Allermins nog bewys daarvan lewer. Geen wonder daar is so ‘n ontsaglike verwarrig oral om ons nie!

‘n Ruk gelede het ek een Sondagmôre in ‘n kerk gepreek oor die oorvloedige lewe en aan die einde daarvan het ‘n hele klompie mense gereageer en ‘n Christen, ‘n baie ou kind van die Here het gekom en gesê: “Ek het hierdie afgelope week ‘n boekie van Dr Peckham gelees, en ek het vir myself gesê, dit is so lanklaas wat ek na só ‘n boodskap geluister het.” Ons het een more by ‘n diens opgetree waar ek, ook die boodskap van heiligmaking gebring het. Wat ‘n spontane reaksie was daardie môre nie gewees om ‘n lewe van oorvloed en volheid, te kry nie. En ek onthou, hoe diep dit my aangegryp het by ‘n diens waar ek eenvoudig oor hierdie waarheid gepreek het en daar het mense na my toe gekom en gesê: “Mnr, u weet ek het maar onlangs eers te hore gekom dat daar iets soos ‘n lewe van heiligmaking is. ‘n Vriendin van my get geskryf en gesê dat hulle dit by hulle Bybelstudie groep hanteer en ek het vanaand terwyl u gepraat het, só hierdie waarheid agtergekom.”

Skriflesing: Joh 16:7-11

Liewe vriend, aangaande die Persoon van die Heilige Gees weet ons dat daar ‘n hele klompie belangrike aspekte is, trouens die Here Jesus het ‘n baie deeglike behandeling gegee van die Heilige Gees in die verskillende Evangelies en dit is so treffend dat in die tyd van die kerkvaders watter klem hulle geplaas het op ‘n Geesgevulde lewe. Hulle het die agtergrond van die dissipels gehad en van die apostels wat waarlik met die Heilige Gees vervul was. Hierdie mense het geweet dat daardie klompie eenvoudige dissipels en apostels het die ganse Romeinse Ryk met die Evangelie bereik. So hulle sou eenvoudig dwaas gewees het om nie die geheim van daardie heerlike werke van God raak te gesien het nie.

  1. As ons in die eerste plek kyk na die Heilige Gees in die Ou Testament, dan wee tons dat die Heilige Gees alreeds daar teenwoordig gewees het, waar Hy gewerk het. nie net alleen in volksverband nie, die volk van Israel nie, maar ook in die lewens van mense. Ons dink byvoorbeeld waar God vir ons sê, dat die Gees oor Simson vaardig geword het. en on sweet die kragtige en magtige dinge wat hy gedoen het. Hy het vaardig geword oor Saul. Ons weet dat Hy oor Gideon vaardig geword het en so kan ons verskillende persone in die Ou Testament noem wat die Heilige Gees in hulle lewe gehad het. Dawid verwys na die Heilige Gees en so verwys die verskillende profete ook na die Heilige Gees in hulle geskrifte. So die Heilige Gees is baie beslis in die Ou Testament teenwoordig en werksaam. En daarby kan ons ook sê dat daar in die Ou Testament ‘n vurige verlange gewees het na die koms van die Heilige Gees en dat daar ook ‘n vooruitbeskouing gewees het dat die Heilige Gees uiteindelik sal kom soos ons dit daar in Joël 2:28-32 vind wat natuurlik die teks is wat verwys na dit wat op Pinksterdag plaasgevind het. So ons hoef nie die Ou Testament een kant te laat en vir onsself te sê dat dit nie nodig is om in die Ou Testament te gaan kyk as ons die Heilige Gees wil navors of wil bepeins of daaroor wil praat nie.
  2. Wanneer ons in die tweede plek ook kyk na die Heilige Gees in die Here Jesus se lewe en in Sy koms, dan vind ons dat die Evangelie in Mark 1:18 baie duidelik sê dat Jesus ontvang Sy mensheid daar in die liggaam van Maria deur die Heilige Gees. Ons lees in Mark 1:10 dat die Heilige Gees daal soos ‘n duif op die Here Jesus neer en dan lees on in Matt dat die Gees van God Hom lei in die woestyn in om versoek te word. Daarop volg dat Hy terugkom wanneer Hy Sy prediking in Nasaret begin en wanneer Hy in Nasaret praat daarvan dan haal Hy aan wat in Jes 66:1.2 staan. Daarna kan ons vir onsself duidelik raaksien en aanvaar dat die Here Jesus in alles wat Hy gedoen het, Sy wonderwerke, Sy handelinge met mense, Sy gebede, die verkondiging van die Evangelie in dit alles het Hy gedoen in die krag, in die volheid, en in die betoning van die Heilige Gees. Dit sê dus vir ons dat die Goddelike drie-eenheid absoluut daar betrokke is, waar die Here Jesus as die Saligmaker van die wêreld besig is om Sy bediening te vervul.
  3. In die derde plek, as ons deur die Nuwe Testament  gaan, dan ontdek ons dat die Heilige Gees grootliks in verband gebring word met dit wat op die Pinksterdag plaasgevind het, met die vervulling van die beloftes, wat op Pinksterdag werklik vervul is, en waardeur daar ‘n nuwe dispensasie aangebreek het. maar ons moet onthou dat Pinksterdag staan nie in issolasie nie. Pinksterdag is nie ‘n ondervinding wat ons losmaak van enige iets anders van die heilsgeskiedenis nie. Pinksterdag is ‘n vervulling van die ewige heilsplan van God wat deurwerk na elkeen wat ‘n kind van die Here is en na die kerk van die Here Jesus. Pinksterdag was die vervulling van beloftes. Pinksterdag was ‘n gebeurtenis waarvan die Ou Testament reeds so duidelik vir ons voorspel is (Jes 44:3). Pinksterdag was die gebeurtenis waarna Johannes die doper verwys het soos dit breedvoerig aangehaal word in die Evangelies – Jesus sal kom en Hy sal met die Heilige Gees vul. Ons moet ook herken dat Jesus dit aan Sy dissipels beloof het (Joh 16:7). Die Ou Testament agtergrond wat hier vervul is, draai rondom die Joodse Pinksterfees wat twee aspekte daaraan verbonde het:
    1. Die eerste Pasga wat daar plaasgevind het, na die wetgewing wat op Sinai ingekom het, 50 dae gewees het, en in die 50 dae na die opstanding van die Here Jesus na Sy hemelvaart gebeur hierdie Pinksterdag gebeure. In die Ou Testament konteks was dit ‘n fees gewees waarin die eerstelinge van die oes na die tempel gebring moes word. Die hart van hierdie Pinksterondervinding – is dat die Heilige Gees kom na die kind van God toe in ‘n nuwe lewenswandel. Hy word ‘n nuwe bepaler vir die kind van die Here , van die leefwyse waardeur die mens ‘n  bewys sal lewer dat hy kind van God is en dat hy vervul is met die volheid van die Heilige Gees. Nou is dit so, wat ons altyd kan aanvaar, as die duiwel die waarheid wil beveg, daar ‘n egtheid aan daardie waarheid aan verbonde is. En as die duiwel ‘n namaaksel vir die waarheid of die ondervinding opdis, dan moet ons weet daar is ‘n egtheid en ‘n belangrikheid en ‘n noodsaaklikheid aan daardie Bybelse waarheid aan verbonde.
  1. Wat sê Jesus vir ons rondom die Heilige Gees? Daar’s verskillende woorde wat die Here Jesus gebruik wanneer Hy met ons praat oor die Heilige Gees. Hy sê vir ons dat Hy sal kom ons vir ons te troos; Hy sal kom ons te versterk; Hy sal kom om vir ons ‘n gids te wees; Hy sal kom vir ons ‘n Raadsman te wees; Hy sal kom as Iemand wat vir ons voorbidding te doen; Hy sal kom om ons te help om ‘n getuie te wees. Hy sal kom ons in die waarhede van God in te lei. Maar ook om ‘n voorspraak vir ons te wees. Hy sal vir ons kan kwytsgeld van waar ons gefaal het en waar die duiwel vir ons sal aanval en in wreedheid hierdie geweldige stryd in die Christelike lewe te gee.

Ten slotte: Wat die Here Jesus sê die Heilige Gees sal wees: Joh 14:16 – die Here Jesus is die gawe van God aan ons. Die Heilige Gees is ‘n gawe van God aan ons. Die Here sal die Heilige Gees aan ons gee. Hy sal kom as ‘n Helper, ‘n ander helper en daar is 2 woorde wat daarvoor gebruik word in die oorspronklike taal, die en sê “iets anders as lig” (dit kan ‘n kers wees), maar hulle is presies dieselfde en die woord wat gebruik word, sê vir ons dat die Heilige Gees in wese en in essensie presies dieselfde as die Here Jesus is, maar met dieselfde aard, natuur, wese. Hy sal na ons toe kom – ‘n ander Trooster, ‘n ander Helper, ‘n ander Een wat by ons sal bly. Iemand wat saam met ons sal wees – al die pad. Die Here Jesus is terug hemel toe, die Heilige Gees gaan saam met ons bly – met ons bly, dag vir dag en oomblik na oomblik, en dwarsdeur my lewe. En Hy sal saam met my wees in die laaste oomblikke voordat ek hierdie lewe gaan verlaat. Hy sal by my bly! Dan verstaan ons waarom Dawid nadat hy gesondig het, gebid het “neem U Heilige Gees nie van my af weg nie”. Want daar is 2 dinge wat ons kan doen wat Sy teenwoordigheid sal benadeel. Die Engels sê: “Grieve not the Holy Spirit.” Hy sal saam met ons bly deur dik en dun, maar dan moet ek in gehoorsaamheid aan Hom wandel. Ons moet Sy lig gehoorsaam. Ons moet Sy werkinge gehoorsaam. Ons moet gehoorsaam bly aan alles aan Hom.

Nog ‘n waarheid wat die Here Jesus ons gee aangaande die Heilige Gees is dat Hy die Gees is van die waarheid. Hy is nie net die Gees van die waarheid nie, maar Hy is die Gees van dié waarheid. En die waarheid wat Hy vir ons sê, is waarheid wat ‘n openbaring is. En wat is die Evangelie van Jesus Christus? Dit is ‘n openbaring van die aard en die wese van God. Soos ons dit in die Skrif kry. Nie alleen is Hy die Gees van die waarheid nie, maar Hy is ook vir ons ‘n Gids in die waarheid. Ek slaan my hande saam oor hoe die kinders van God in die dag waarin ons lewe weggelei word van die hart van die Evangelie na dinge van totaal minder belang. Weg van die hart en die diepte van die waarheid. Want wanneer Hy vir ons ‘n Gids in die waarheid is, dan gaan Hy nie net die waarheid aan ons openbaar nie, maar Hy gaan ook aan ons openbaar, wanneer ons weg beweeg van die hart van die waarheid af. Hy gaan vir ons terugdruk na die koers toe wat ons nodig het. Die Heilige Gees is ook vir ons ‘n Leermeester. In Joh 14:25-26 skryf hy Hy sal vir ons ‘n Helper word, maar Hy sal ons ook in die volle waarheid lei. En die kern van die betekenis van hierdie woord is dat Hy gee geloofwaardigheid en gesag aan die evangelie. En op watter wonderlike wyse het die Heilige Gees nie die Kerk van die Here Jesus gelei nie. Van daardie dag af toe die Here Jesus weg is en die Heilige Gees gekom het, het Hy vir hulle gelei, want hulle het nooit ‘n Woord soos hierdie gehad waarlangs hulle kon wandel nie. Hulle het nie Biblioteke gehad nie. Hulle het nie kommentare gehad nie. Hulle het nie Teoloë gehad nie. En hoe wonderlik het God nie vir hulle die Evangelie gegee nie en dit vir hulle geopenbaar deur die Heilige Gees nie. En hoe wonderlik is dit nie vandag nog so nie! Ek weet nie hoeveel maal het u al die Woord deurgelees nie. Ek weet nie hoe dikwels lees u dit deur nie, en ek weet myself nie hoeveel keer ek dit al deurgelees het nie. Maar ek wil vanmore vir u sê: een ding weet ek, dat as ek hierdie Woord lees, en soos ek dit lees, elke keer wanneer ek by gedeeltes kom, openbaar God nuwe waarhede. En dan merk ek, dat ek dit onderstreep het, 3 of 5 jaar gelede en ek het daarby geskryf, en skielik is dit asof ek dit weer vir die eerste keer lees. Daarom wile k met die erns van my siel en uit die diepte van my hart uit sê: Vriende, belê in die Woord van God. Vergeet al hierdie ander goed en vul vir u met die Here se Woord. Hy is kosbaar hierdie Bybel. Dis heerlik om dit te lees, en die God van hierdie Boek meer en meer te herken.

Hy sê dat Hy ons sal help om getuies vir Hom te wees. En hier kom kostelike waarhede na vore, wanneer Hy vir ons sê, ons sal Sy getuies wees (Hand 1:8). Ons kan nie getuies wees, sonder dat die Heilige Gees saam met ons is nie – di’s kragteloos, as die Heilige Gees nie oor ons is nie. En nou lees ons dat die Heilige Gees ‘n getuie vir die Here Jesus is, in die woordjie “sal” en dan word die hele grammatikale konstruksie na “moet” toe verander. Dit word ‘n teenwoordige bevelsvorm. Die Heilige Gees sal ‘n getuie wees, maar julle moet My getuie wees. Dit is in die teenwoordige tyd. Jy spring nie so nou en dan in die straat en gee vir enige man op ‘n fiets ‘n traktaatjie en sê: “ek was ‘n getuie vir die Here” nie. Vandag wil ek vir u sê, vergeet die boeke wat kinders van die Here lees, wat hulle so opwek om te veg vir die evangelie. Ek lees nêrens dat God gesê het ons moet gaan veg vir die evangelie nie. Vat daardie geld en koop traktaatjies, dan stap u van bo in die straat wat u bly en gaan praat met hulle oor die Here Jesus. En u gaan baie verder kom as om lus te voel om u baadjie uit te trek en die dwaalleeraars te gaan slaan. U siel sal versadig word. En as u vir God werk en u kry te doen met die verskillende node en behoeftes van mense wat uitroep vir iets om hulle te versadig, sal u gebedslewe getransformeer word. En u sal ontdek die Here Jesus sê ons moet van Hom getuig. Hy sal die goddelose oortuig van hulle verlore toestand. Wonderlik wanneer die Heilige gees met iemand begin werksaam raak.

Jare gelede het ‘n paar van ons in die Noord Kaap ‘n reeks dienste gehou. En daar was mense gewees wat voortdurend beloof het hulle sal kom. Maar toe besluit hulle, dat hulle ‘n sekere aand sou kom. Maar ons het die vorige aand afgesluit. Toe breek ons sommer die tent af en ons ry na die dorp waar ons Hoofkwartier was. Die volgende aand het hulle gekom na waar die tent gestaan het en sien die tent is weg. Toe hulle dit agterkom, sak so ‘n oortuiging van hulle verlore toestand dat hulle orals navraag doen waar hull eons in die hande kan kry. En huller y al die pad daarheen vir iemand om hulle te help om by die Here uit te kom. Die oortuiging van die Heilige Gees.

Hy sal ons as Sy kinders lei in die heerlike, en wonderlike waarhede in. Hy sal die Here Jesus verheerlik. Een van die duidelikste kenmerke dat die Heilige Gees aan die werk is, is dat die Here Jesus verheerlik sal word. Nie kragte en wonders en bonatuurlike dinge nie. Die Heilige Gees verheerlik die Here Jesus.

Jare gelede in Kaapmuiden Konferensie het die Here op ‘n wonderlike wyse gewerk. En Mnr HT De Villiers wat die spreker was het bo by die huis gebly en hy stap by die eienaar van die plaas verby en sê vir hom: “Broer, is dit nie wonderlik nie hoe die Here daar onder in die kamp werk nie.” En Oom Lorrie antwoord: “Ou broer, is Hý nie wonderlik nie!”

Die Heilige Gees lei altyd na die Here Jesus. Daar is so paar weke gelede ligte aangeskakel in die Kaap wat die Berg sou verlig (maar ek dink dit is nou dalk afgeskakel). Maar di’s ‘n wonderlike ding, as jy daar ingery het in die Kaap. En jy sien die Berg en hierdie ligte wat dit verlig. Maar die ligte trek die aandag na die Berg toe. Niemand stel belang om te kyk watter ligte dit is nie. Want dit ligte trek die aandag na die skoonheid van die Berg. Dit is die onderskeidende ding. Trek die werking van die Heilige Gees ons na die Here Jesus toe? Bring dit die geheim van om ons te verootmoedig voor Hom? Soek ons na alles wat Jesus in my lewe kan verheerlik sodat ander kan sien ons was by Jesus.

Mag Hy ons die genade gee dat ons dit so sal wíl hê, en al sou dit ook wat beteken, breek wat ek moet maak, oorgawe wat ek moet doen, iets om op die altaar te sit, of selfs te sê ek moet my totale denke verander, sodat ek so ingestel kan word. Amen.

Druk E-pos