Hoe sien God ons

Skriflesing: 1 Petrus 4:12-19

Teksvers: vers 18 “En as die regverdige nouliks gered word, waar sal die goddelose en die sondaar verskyn?”

Die Bybel hou daarvan om die waarheid by wyse van kontras te stel omdat dit so ‘n kragtige wyse is wat die waarheid diep in die hart laat vasslaan. Twee dinge word langs mekaar gestel: die waarheid en die leuen; heiligheid en sonde; die hemel en die hel. Dit is wat ons teksvers doen, die regverdige word teenoor die goddelose gestel.

 1. Wie is in die oë van God die goddelose?

In ons opinie is die goddelose daardie drankverslaafde of dwelmverlsaafde of untugtige wat met God en Sy gebod niks te doen wil hê nie, maar wat is God se opinie? Die woord goddeloos in sy vlakste Afrikaans beteken sonder God.

 1. Elke mens word op aarde as ‘n goddelose, d.w.s. sonder God, gebore. “Afvallig is die goddelose van die geboorte af” (Ps 58:4). “Want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God” (Rom 3:23).

 2. Elke men swat nog nie ‘n definitiewe ontmoeting met God gehad het nie, is nog sonder God of goddeloos. Die Bybel stel die vraag: “Sal twee met mekaar wandel tensy hulle eers afgespreek het?” (Amos 3:3). God en mens sal nie met mekaar wandel tensy daar eers ‘n ontmoeting was nie. “Ewenwel, die fondament van God staan vas met hierdie seël: Die Here ken die wat syne is” (2 Tim 2:19). Elke mens is ongeag sy sosiale status en godsdienstige poging, in die oë van God ‘n goddelose.

 1. Wie is in die oë van God ‘n regverdige?

In die menslike opinie is die regverdige daardie goeie mens wat gereeld die kerk besoek, sy bydraes gee, uiterlik vroom is. Die Here Jesus sê egter vir die vroom godsdientiges van Sy tyd: “Wee julle, want julle is net soos gewitte grafte wat van buite wel fraai lyk, maar van binne vol doodsbene en allerhande onreinheid is” (Matt 23:27).

 1. Die regverdige is hy wat geregverdig is van sy sonde. Elke mens a.g.v. sonde skuldig voor God en sy sonde maak dat hy straf verdien (Rom 6:23). Maar regverdigmaking word die mens se deel sonder verdienste deur die geloof in Christus se plaasvervangde sterwe. Rom 3:20 stel dit duidelik dat uit die werke van die wet geen vlees voor God geregverdig word nie. Efes 2 vers 8 en 9 stel dit dat die men suit genade gered word deur die geloof, nie uit die werke nie.

 2. Die regverdige is hy wat nut gemaak is deur die Heilige Gees. Titus 3:5 – “nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, … het Hy ons gered… deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees.” Efes 2:1 “Julle het Hy lewend gemaak.” As u u eerlik toets in die lig van God se Woord, is u ‘n persoon wat nog sonder God is of u geregverdig van u sonde en vernuwe deur die Heilige Gees? Ons teksvers vra die vraag: waar sal die goddelose en die sondaar verskyn? Kom ons stel eers die negatiewe.

3. Waar sal die goddelose en die sondaar nie verskyn nie?

  1. Die goddelose en sondaar sal nie verskyn op die wolke van die hemel wanneer Jesus kom om Sy kinders te kom haal nie. 1 Kor 15:52 “in ‘n oomblik, in ‘n oogwink, by die laaste basuin… en die dode sal onverganklik opgewek word; en ons sal verander word.” 1 Thes 4:17 “Ons sal in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug”. Alleen die persone wat gereed is by die wederkoms sal Jesus op die wolke ontmoet.

  2. Die goddelose sal nie verskyn by die bruilof van die Lam nie. Alleen die wat gewas is in die bloed van die Lam en die kleed van God se geregtigheid aan het, sal aansit by die bruilof van die Lam. In Matt 22 lees ons van iemand wat nie ‘n bruilofskleed aangehad het nie – “Toe sê die koning vir sy dienaars: Bind sy hande en voete, neem hom weg en werp hom in die buitenste duisternis. Daar sal geween wees en gekners van die tande.”

  3. Die goddelose sal nie verskyn op die goue strate van die nuwe Jerusalem nie. Open 21:27 “En daarin sal nie inkom iets wat verontreinig en gruwelikheid en leuens doen nie; maar net die wat geskrywe is in die boek van die lewe van die Lam.”

 1. Waar sal die goddelose en die sondaar dan wel verskyn?

  1. In die smarte van die groot verdrukking sal die goddelose en die sondaar verskyn. Hulle wat die sagte juk van Christus weier, sal buk onder die ysterjuk van die Antichris. Die oordele van God sal ongemengd uitgegiet word op hierdie aarde. In daardie dag sal mense vir dei berge en die rotes sê: “Val op ons en verberg ons vir die aangesig van Hom wat op die troon sit, en vir die torn van die Lam; want die groot dag van sy torn het gekom, en wie kan bestaan? Open 6:16-17. Sal u daar verskyn?

  2. Voor die groot wit troon sal die goddelose en die sondaar verskyn. Volgens Open 20:11-15 sal die boeke oopgemaak word en mense sal geoordeel word na wat geskrywe is in die boeke. Sal u daardie vreeslike dag kan ontvlug?

  3. Die goddelose en die sondaar sal in die hel gewerp word. Open 20:15 “En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Open 14:11 “En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle het dag en nag geen rus nie.”

Lokaliseer uself: waar sal u verskyn? Sal u verskyn op die wolke van die hemel, by die bruilofsmaal van die Lam, onder beurtsange op die goue strate van die nuwe Jerusalem? Of sal u verksyn in die groot verdrukking, voor die wit troon, in die ewige vlamme van die hel?

Druk E-pos